fbpx
+372 5650 3225E-R 10:00-17:00

Väikeinvestori aastaaruanne

Väikeinvestori aastaaruanne

Enamikel ettevõtte alt väikeinvestorina tegutsejatest on kätte jõudmas viimane aeg ettevõtte majandusaasta aruande tähtaegseks esitamiseks.

Kui ettevõte on asutatud 2023.a. 1. juulil või hiljem ja majandusaasta periood on kalendriaasta, siis võib esimese aastaaruande esitada 30.06.2025.

Tähele tasub panna, et alates eelmisest aastast on muutunud lähenemine tähtajast üle läinud aastaaruannete osas. Varem võis aastaaruanne olla ettevõttel pikalt esitamata ja sanktsioone ei järgnenud. Nüüd peab ettevõtja aruande tähtaja suhtes olema tähelepanelikum, sest üsna pea järgnevad konkreetsed trahvid. Möödunud aasta kogemusele tuginedes saab ettevõtja kõigepealt hoiatuse, järgneb 200€ trahv, seejärel 400€ trahv.

Enamik ettevõtjaid ja väikeinvestoreid on aastaaruande esitamiseks piisavalt hoolsad, et kogu vajaliku dokumentatsiooni ja info saab aruande õigeaegseks esitamiseks kokku. Kui siiski esineb takistusi, siis kõige lihtsamal juhul ei ole ettevõtte kontolt tehtud väljamakse kohta säilitatud dokumenti ja seda ei õnnestu ka hiljem järgi küsida. Kui tehingu tõendamine ka muude viisidega ei ole piisav, siis jääb üle ettevõttele raha tagastada või tasuda dokumendita väljamakselt maksud Maksuametile.

Raamatupidamise aastaaruanne teenusepakkuja abil

Kui väikeinvestor kasutab professionaalset raamatupidajat aastaaruande koostamiseks, siis on ajakulu minimaalne ja tulemuses võib kindel olla. Hea teenusepakkuja saadab ettevõtjale konkreetsed click-by-click juhised vajalike investeerimisportaalide raportite ja vajalike ligipääsude jaoks ja kajastab korrektselt kõik tulud, kulud, varad ja kohustised. Samuti toob kaasamõtlev raamatupidaja pärast tehingute üle vaatamist välja võimalikud maksuriskid ja muud ohukohad.

Väikeinvestorid, kellel on vaja esitada ainult aastaaruanne kord aastas, soovivad tihti arutada raamatupidajaga nendel teemadel:

  • eraisiku portfellis olevate varade ümbertõstmine ettevõtte alla kõige maksuefektiivsemal viisil
  • krüptovarade seisu väljaselgitamine kui kasutusel on mitmeid portaale ja walleteid
  • üle 40 000€ tehingute puhul küsimus, kas kaasneb käibemaksu kohustuslaseks hakkamise kohustus
  • sobiva investeeringute arvestusmeetodi valik näiteks osaluste puhul teistes ettevõtetes (erinevad variandid – soetusmaksumuses, õiglases väärtuses, kapitaliosaluse meetod)
  • võimalikud väljamaksed ettevõttest – maksusoodustused, dividendid, intressid, palk

 

Investeerimisportaal Interactive Brokers

Igal portaalil on isemoodi väljavõtted ja tuleb osata eristada tulu, kulu, vara ja kohustist ja peab olema arusaam, kuidas iga raporti rida raamatupidamise andmeid mõjutab. Vajalik info võib olla ühes raportis, aga enamikel portaalidel on erinevad väljavõtted varade seisu ja tulude-kulude kohta (nt Mintos summary statement ja tax report).

Üha enam jõuavad väikeinvestorid investeerimisega Interactive Brokersi portaalini. Seal on raamatupidamise jaoks oluline activity statement, mis sisaldab valitud perioodi kohta raamatupidamiseks vajalikke koondandmeid. Andmete kandmine raamatupidamisse eeldab ka erialase inglise keele mõistmist (vaata lähemalt lisatud tabelist).

Raamatupidamise vaatest on kõige olulisemad IB activity reporti tabelid change in NAV ehk netoväärtuse muutus ja net asset value ehk varade netoväärtus.

Change in NAV tabelist tuleb kogu vajalik info raamatupidamise kande tegemiseks. Tabel näitab ära kõikide varade algväärtuse (starting value) ja lisab rea kaupa aruandeperioodil toimunud muutused, näiteks varade turuväärtuse muutus, raha sisse ja väljamaksed, saadud dividendid, kinnipeetud tulumaks, intressid, teenustasud, muutused arvestuslike dividendide ja intresside summades jne. Kõikide nende ridade summeerimisel jõutakse ending value ehk portfelli lõppväärtuseni. Siinkohal ongi peamiseks raskuseks inglisekeelsetest terminitest aru saamine ja seejärel korrektne raamatupidamise kanne iga rea kohta.

Kui mark-to-market ehk turuväärtuse muutus ja deposits & withdrawals ehk sisse- ja väljamaksed on veel lihtsasti arusaadavad, siis rohkem teadmisi vajavad näiteks read withholding tax, change in dividend accruals, change in interest accruals, payment in lieu of dividends.

Kui kõik info muutuste kohta on raamatupidamisse lisatud, siis tuleb kasutada Net Asset Value tabelit, kust näeb ära varade seisu valitud alg- ja lõppkuupäeval. Pärast IB tehingute info kajastamist saab selle abil kontrollida, kas kõik sai õigesti ja seis raamatupidamises vastab seisule IB aruandes.

Krüptovarad

Kui väikeinvestori portfelli kuuluvad krüptovarad, siis tasub enne raamatupidamise partneri valimist teha selgeks, kas teenusepakkuja teab, kuidas korrektselt kajastada krüptovara (kas see läheb kirja kui raha, finantsinvesteeringud, varud või põhivara)? Samuti osutub mõnikord keerukaks krüptovarade seisu väljaselgitamine aastaaruande lõpu kuupäevaga kui kasutusel on mitmeid portaale ja walleteid.

Mikroettevõtja aruande tingimused

Mõnel juhul on ettevõtjal soov oma andmeid avalikes registrites hoida võimalikult minimaalsena. Sellisel juhul tasub jälgida, kas kõik mikroettevõtja tingimused on täidetud. Tavaliselt väikeinvestorite puhul ei kvalifitseeruta mikroettevõtte aruandele, sest kohustised (tavaliselt omanikult ettevõttele antud laenud) on suuremad kui omakapital.

Mikroettevõtjaks kvalifitseerumise tingimused on:

  • varad kuni 175 000€
  • üks osanik, kes on ka juhatuse liige
  • müügitulu kuni 50 000€
  • kohustised ei ole suuremad kui omakapital

Andmete avaldamine aastaaruandes on väga üldisel tasemel ja avalikust aastaaruandest ei ole nähtav, millised investeeringud on finantsinvesteeringute, nõuete või põhivarade hulka arvestatud. Mikroettevõtja aruanne on kõige üldisem aruanne ja varade koosseisust tuleb näidata kogusummana käibevarad (lühiajalised) ja põhivarad (pikaajalised) ning teiselt poolt lühiajalised ja pikaajalised kohustised ning omakapital.

Mida peab väikeinvestor teadma maksustamisest?

Kui investeerid aktsiatesse, millelt laekub dividenditulu ning välismaalt saadud summadelt peetakse kinni tulumaks, siis Eesti ettevõtjal on õigus see deklareerida Maksuameti TSD vormil (lisa 7, osa Ib. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks) ja võtta arvesse hiljem ise väljamakseid tehes. Deklaratsioon tuleks esitada dividendide laekumisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Paljudele ettevõtjatele tuleb üllatusena piiratud käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus, kui soetad ettevõttena Euroopa Liidust või välismaalt virtuaalseid teenuseid (alates esimesest ostust) ja Euroopa Liidust või välismaalt üle 10 000€ ostetud kauba korral. Virtuaalsete teenuste alla käib näiteks Dropboxi subscription, Facebooki reklaam, e-raamat USAst, koolituskeskkonna membership.

Tähelepanelik tuleb olla väljamaksetega ettevõttest. Maksustamisega tuleb igal juhul tegeleda kui maksta töötasu, dividende, erisoodustuse valdkonna kulusid, intresse eraisikule, vastuvõtukulusid või isikliku sõiduauto kompensatsiooni üle piirmäära.

Kui väikeinvestori ettevõte on käibemaksukohustuslane, siis kaasneb kohustus esitada müüdud finantsvarade summa käibedeklaratsiooni real 8 (maksuvaba käive). (See investeeringutega vähem kokku puutunud raamatupidajatele tihtipeale üllatuseks.)

Maksusoodustused väikeinvestorile

Väikeinvestoritel jääb tavaliselt kasutamata rida maksusoodustusi, sest nendega ei olda piisavalt kursis või ettevõtte alt tegeletakse kitsalt ainult investeeringutega. Samas on nutikas kasutada ära lubatud maksusoodustused oma maksukoormuse optimeerimiseks. Kõige lihtsam on ära kasutada tervisekulude maksusoodustust 100€/kvartalis inimese kohta (sh on hea teada, et see kehtib iga ettevõtte kohta eraldi nii, et kahe ettevõtte korral saad kasutada kokku 200€/kvartalis). Vaja läheb kuludokumenti ja sobiva kategooria kulu (täpsematest tingimustest saab lugeda eraldi artiklist või ka Maksu- ja Tolliameti lehelt). Rakendada on võimalik ka vastuvõtukulude maksusoodustust 32€/kuu kohta (aastas 384€) ja mõelda läbi, millised kulud kuuluvad ettevõtte tegevuse juurde (nt koolitustega seotud kulud, sh raamatud ja ka raamatuäpid).

Andmesisestaja või nõustav raamatupidaja ja maksuekspert

Väikeinvestorina teenusepakkujat valides peaksid mõtlema, kas soovid aruande lihtsalt tehtud saada või väärtustad finantspartnerina raamatupidajat, kes mõtleb kaasa ja oskab ka nõu anda. Nõustav raamatupidaja aitab ennetada sinu ettevõtte maksuriske ja kasutada ära maksusoodustused ning planeerida suuremaid muudatusi, näiteks eraisiku investeerimisportfelli tõstmise ettevõtte alla kõige maksuefektiivsemal viisil.

 

Kui soovid raamatupidamise teemadel nõu pidada, siis oleme sinu jaoks olemas!

Edukaid investeeringuid!

Martin / Nordfinance

Lisa kommentaar